Husarzu Pamiętaj

 

Wstępując w szeregi naszego stowarzyszenia pamiętaj że tworzysz go wspólnie wraz z pozostałymi członkami klubu.

Szanuj to co tworzymy i co do tej pory wypracowaliśmy.

Pamiętaj że strzelnica, jej stan, wyposażenie, praca członków klubu i wszystko co posiadamy jest naszym dobrem wspólnym,
dlatego też powinniśmy o nie dbać i szanować siebie nawzajem.

Chcemy nadal wspólnie z wami dzielić naszą pasję, rozwijać klub, organizować zawody, szkolenia i pokazy,
podnosić kwalifikację i umiejętności naszych klubowiczów.

Aby ułatwić funkcjonowanie naszego stowarzyszenia na niniejszej stronie będziemy informować o ważnych terminach,
obowiązkach i innych sprawach dotyczących każdego z nas, każdego Husarza.

 

 

Zatem Przypominamy

 

O wnoszeniu opłat członkowskich

O zgłoszeniu / składce do OZSS

O przedłużeniu licencji zawodniczej

O wyrabianiu komunikatów i konsekwencjach ich braku

O odpracowaniu czynu na rzecz klubu

 

 

 

Opłaty członkowskie - do każdego 10 danego miesiąca / 10 dnia rozpoczynającego się kwartału lub 10 stycznia danego roku

 

Przypominamy o konieczności wnoszenia opłat członkowskich do każdego 10  danego miesiąca w wysokości 25zł za miesiąc.

Składki można także opłacać kwartalnie w wysokości 75zł za kwartał w terminie do 10 stycznia / 10 kwietnia / 10 lipca / 10 października. Opłatę można też uiścić za cały rok wpłacając 300zł na konto klubu do dnia 10 stycznia danego roku.
Nieopłacenie składki członkowskiej stanowi podstawę do usunięcia członka z klubu.

 

 

Zgłoszenie / składka do OZSS

 

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku i wniesienia opłaty zgłoszeniowej zawodnika do OZSS.

Z końcem roku 2020 każdy klubowicz posiadający licencję zawodniczą na dany rok powinien wypełnić wniosek i wnieść opłatę w wysokości 50zł na konto klubu Husarz podając w tytule przelewu: "Zgłoszenie w OZSS". Brak uiszczenia niniejszej opłaty skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na rok kolejny.

Również w latach kolejnych, każdy z zawodników który posiada licencję zawodnicza na dany rok lub też będzie się o nią ubiegał powinien przelać kwotę 50zł (jest to składka na dany rok) na konto klubu OKS Husarz podając w tytule przelewu "Składka OZSS", przelew należy dokonać do końca stycznia danego roku.

 

 

Przedłużenie licencji - pod koniec każdego roku

 

Przypominamy o konieczności wypełnienia wniosku i wniesieniu opłaty za przedłużenie licencji zawodniczej na następny rok.

Zbieranie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na kolejny rok odbywa się pod koniec kończącego się roku. Wówczas osoby, które wyrobiły wymagane starty w zawodach w danym roku proszone są wypełnianie oraz podsyłanie / oddawanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej.

Aby przedłużyć licencję zawodniczą należy złożyć:

- poprawnie wypełniony wniosek o przedłużenie licencji - wniosek dostępny tutaj

Uzupełniając wniosek należy wskazać odpowiednią liczbę komunikatów.
- potwierdzenie wpłaty kwoty 50 zł na konto OKS HUSARZ za wydanie nowej licencji - numer konta znajdziecie w sekcji kontakt

 

Uzupełniając wniosek o przedłużenie licencji:

Członkowie posiadający licencje zawodniczą na dany rok startując w kolejnych zawodach i konkurencjach osiągają wyniki które przedstawiane są w postaci komunikatów ogłaszanych przez klub. Te stanowią z kolei podstawę do przedłużenia licencji zawodniczej na kolejny rok. Aby ją przedłużyć bez ponoszenia dodatkowych kosztów należy przedstawić komunikaty na określoną liczbę startów w konkurencjach na które zawodnik posiada licencję zawodniczą.
Licencja zawodnicza przewiduje jeden, dwa lub trzy typy broni. W zależności od tej liczby należy przedstawić komunikaty na wymienione rodzaje broni z zachowaniem zasady że na pierwszy rodzaj broni należy przedstawić 4 komunikaty natomiast na każdy kolejny rodzaj broni 2 komunikaty. W przypadku kompletu (pistolet, karabin, strzelba) jest to łącznie 8 komunikatów z czego 4 na pierwszy rodzaj broni i po 2 na pozostałe dwa rodzaje broni. O tym na jaki rodzaj broni przedstawimy 4 komunikaty a na jakie typy broni przedstawimy po 2 kolejne komunikaty decydujemy sami. Przykładowo mogą to być 4 komunikaty konkurencji pistoletowych, 2 komunikaty konkurencji karabinowych i 2 komunikaty konkurencji ze strzelby lub 4 komunikaty karabinowe, 2 komunikaty pistoletowe i 2 komunikaty ze strzelby lub też 4 komunikaty ze strzelby i po 2 komunikaty na pistolet i karabin.

 

 

Brak komunikatów - dotyczy osób bez wyrobionej liczby wymaganych startów/komunikatów w danym roku

 

Przypominamy o konieczności przystąpienia do egzaminu zorganizowanego wewnętrznie w klubie zgodnie z wymogami PZSS.

Z początkiem roku 2017 zostanie zorganizowany egzamin dla osób, które nie wyrobiły wymaganej liczby startów w roku poprzedzającym stanowiących wymóg do przedłużenia licencji zawodniczej na rok 2017. Przypominamy że zgodnie z przepisami PZSS brak wymaganej liczby startów wiążę się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 400zł za pierwszą dyscyplinę / rodzaj broni i 200zł za każdą kolejną dyscyplinę / rodzaj broni. Przykładowo: w celu utrzymania licencji zawodniczej na pistolet, karabin i strzelbę gładkolufową i braku wymaganej liczby startów na każdy z tych typów broni, zawodnik zobligowany jest do poniesienia kosztu w wysokości 800zł.

 

 

Czyn na rzecz klubu - do końca roku należy odrobić wymagane 12 godzin czynu społecznego

 

Przypominamy o konieczności odpracowania wymaganych 12 godzin czynu społecznego na rzecz klubu lub wpłacenie ekwiwalentu.

Każdy z klubowiczów w danym roku musi poświęcić 12 godzin na rzecz klubu uczestnicząc w pracach związanych z działalnością klubu, pracach podczas przygotowywania i trwania zawodów, pracach porządkowych na strzelnicy lub innych zajęciach określonych przez zarząd. Osoby które nie spełnią tego wymogu w terminie (do końca roku kalendarzowego), muszą wpłacić na konto klubu ekwiwalent w wysokości 20zł za każdą brakującą godzinę. Więc w przypadku 12 godzin jest to 240zł.